Privacyverklaring

Wij danken u voor uw belangstelling in ons bedrijf en bezoek aan onze website

Hierna vindt u juridische informatie die van belang is wanneer u deze website bezoekt én ons Privacybeleid waarin wordt uitgelegd welke soort informatie kan worden verzameld en verwerkt. Lees aandachtig de inhoud van deze pagina en bezoek pas de website indien u akkoord gaat met alle voorwaarden. Door de website te bezoeken of te gebruiken, aanvaardt u alle voorwaarden.

 

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

OPUS VITAE kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van OPUS VITAE, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan OPUS VITAE verstrekt.

 

OPUS VITAE kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Uw voor- en achternaam
 • Uw adresgegevens
 • Uw telefoonnummer
 • Uw e-mailadres
 • Uw IP-adres

 

WAAROM OPUS VITAE GEGEVENS NODIG HEEFT

OPUS VITAE verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan OPUS VITAE uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

 

HOE LANG OPUS VITAE GEGEVENS BEWAART

OPUS VITAE bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt. Wij wijzen er u vriendelijk op dat u de verantwoordelijkheid draagt voor alle gegevens die u ons verstrekt en dat wij vertrouwen op de juistheid ervan. Indien uw gegevens niet meer up-to-date zouden zijn, dan verzoeken wij u ons dit per kerende te willen melden.

 

DELEN MET ANDEREN - TOEGANG DOOR DERDEN

OPUS VITAE verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met het oog op de verwerking van uw persoonsgegevens, verlenen wij toegang tot uw persoonsgegevens aan onze werknemers, medewerkers en aangestelden. Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers, medewerkers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze Data Protection Notice.

 

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van OPUS VITAE worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. OPUS VITAE gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

 

RECHTEN

In overeenstemming en onder de voorwaarden van de Belgische privacywetgeving en de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming delen wij u mee dat u over de volgende rechten beschikt:

 • Recht op toegang en inzage: u heeft het recht om kosteloos kennis te nemen van de gegevens die wij over u hebben en na te gaan waarvoor deze worden aangewend.
 • Recht op rectificatie: u heeft het recht om rectificatie (verbetering) van uw onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen, evenals om onvolledige persoonsgegevens te vervolledigen.
 • Recht op gegevenswissing of beperking: u heeft het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen of de verwerking ervan te beperken in de omstandigheden en onder de voorwaarden zoals bepaald door de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij kunnen de gegevenswissing of beperking weigeren van enige persoonsgegevens die voor ons noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van een wettelijke verplichting, de uitvoering van de overeenkomst of ons gerechtvaardigd belang, en dit zolang deze gegevens noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: u heeft het recht de persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen. U heeft het recht deze gegevens over te dragen aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking.
 • Recht van bezwaar: u heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens wegens ernstige en legitieme motieven. Gelieve er evenwel rekening mee te houden dat u zich niet kan verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens die voor ons noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van een wettelijke verplichting, de uitvoering van de overeenkomst of ons gerechtvaardigd belang, en dit zolang deze gegevens noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij werden verzameld.
 • Recht van intrekking van de toestemming: Indien de verwerking van de persoonsgegevens is gebaseerd op de voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht deze toestemming in te trekken. Deze persoonsgegevens zullen dan enkel nog verwerkt worden indien wij hiervoor over een andere rechtsgrond beschikken.
 • Automatische beslissingen en profilering: wij bevestigen dat de verwerking van de persoonsgegevens geen profilering omvat en dat u niet aan volledige geautomatiseerde beslissingen wordt onderworpen.

 

Wij stellen alles in het werk om op een zorgvuldige en legitieme manier om te gaan met uw persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving. Indien u desalniettemin van oordeel bent dat uw rechten geschonden zouden zijn en u binnen onze onderneming voor uw bezorgdheden geen gehoor zou vinden, staat het u vrij een klacht in te dienen bij:

 

Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

Tel. 02 274 48 00

Fax. 02 274 48 35

E-mail: commission@privacycommission.be

U kan zich bijkomend richten tot een rechtbank wanneer u meent dat u schade zou lijden als gevolg van de verwerking van uw persoonsgegevens.

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar griet.ceenaeme@opusvitae.be. OPUS VITAE zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

BEVEILIGEN

OPUS VITAE neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van OPUS VITAE maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Indien u na het lezen van deze General Data Protection Regulation verder vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot de verzameling van uw persoonsgegevens, kan u contact opnemen met

 

OPUS VITAE, hetzij per post naar

Nieuwe Markt 33, 8560 Wevelgem of per e-mail naar griet.ceenaeme@opusvitae.be of per telefoon naar

+32 (0)479 90 16 42

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

 1. Deze algemene voorwaarden gelden voor alle opdrachten van de cliënt – opdrachtgever (hierna genoemd “Cliënt”) aan Opus Vitae BV.

 2. Opus Vitae BV heeft de mogelijkheid om bijzondere voorwaarden op te nemen in een mondelinge of schriftelijke overeenkomst met de Cliënt onder meer in de vorm van een kaderovereenkomst, in het bijzonder, doch niet limitatief, over de wijze van vergoeding van de opdracht, de tijdsduur van de opdracht, … Indien uitdrukkelijk overeen gekomen met de Cliënt, kunnen deze bijzondere voorwaarden bepalingen bevatten die afwijken van de algemene voorwaarden.

 3. Alle opdrachten van Cliënten worden geacht uitsluitend te zijn gegeven aan en tevens te zijn uitgevoerd door Opus Vitae BV, zelfs indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd.

 4. Indien door of in verband met de uitvoering van een opdracht van een Cliënt dan wel op enige andere wijze schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor Opus Vitae BVBA aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag waarop de afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, met uitsluiting van het eigen risico dat de betrokken vennootschap in verband met die verzekering draagt.

  Voormelde uitdrukkelijke beperkingen van aansprakelijkheid geldt niet enkel voor Opus Vitae BVBA, maar ook voor haar aandeelhouder(s), zaakvoerders, en medewerkers met betrekking tot prestaties geleverd in het kader van hun samenwerking met Opus Vitae BVBA.
  Elke aanspraak tot schadevergoeding vervalt indien de Cliënt niet binnen de negentig (90) dagen nadat de feiten waarop de aanspraak is gebaseerd bij hem of haar bekend waren of redelijkerwijze bekend konden zijn, Opus Vitae BVBA schriftelijk en uitdrukkelijk in gebreke stelt. In elk geval vervalt elke aanspraak op schadevergoeding welke niet binnen één (1) jaar en negentig (90) dagen nadat de feiten waarop de aanspraak is gebaseerd bij de Cliënt bekend waren of redelijkerwijze bekend konden zijn, bij de bevoegde instantie aanhangig werd gemaakt.
  Indien om welke reden ook, geen uitkering krachtens een (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering plaats vindt (bv. faillissement verzekeraar, uitsluiting verzekeringsdekking) wordt de aansprakelijkheid van Opus Vitae BV beperkt tot twee maal het door Opus Vitae BVBA in het desbetreffende kalenderjaar voorafgaand aan de ingebrekestelling in de desbetreffende opdracht aan de Cliënt in rekening gebrachte aan erelonen, en dit beperkt tot een maximum van € 30.000.

 5. Elke aan Opus Vitae BV gegeven opdracht, houdt de bevoegdheid in om een beroep te doen op de diensten van derden en andere deskundigen en hun contractuele voorwaarden te aanvaarden alsook eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen voor deze derden of andere deskundigen namens de Cliënt uitdrukkelijk of stilzwijgend te aanvaarden. Opus Vitae BVBA is niet aansprakelijk voor de handelingen, fouten of onzorgvuldigheden van deze derden of andere deskundigen, ongeacht of de geraadpleegde derde of andere deskundige zijn kosten of erelonen aan Opus Vitae BVBA dan wel rechtstreeks aan de Cliënt aanrekent.

 6. De Cliënt verbindt zich ertoe alle gegevens en inlichtingen, desgevallend gestaafd met stukken te verstrekken. De Cliënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem verstrekte informatie.

 7. De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de Cliënt. Derden kunnen aan de verrichte werkzaamheden en de resultaten ervan geen rechten ontlenen.

 8. Op de rechtsverhouding tussen Opus Vitae BV en haar opdrachtgevers, klanten en leveranciers (zowel Belgisch als niet-Belgisch) is het Belgische recht van toepassing. Indien er bij geschil geen minnelijke oplossing kan bereikt worden binnen zestig (60) dagen vanaf de schriftelijke kennisgeving door de meest gerede partij aan de andere, mag elke partij de zaak voorleggen aan de bevoegde Belgische rechtbanken van het arrondissement Kortrijk.

 9. De Cliënt en Opus Vitae BV kunnen te allen tijde en zonder schadevergoeding de overeenkomst beëindigen, zonder dat dit evenwel afbreuk doet aan het feit dat de verrichte diensten en gemaakte kosten integraal dienen te worden vergoed.

 10. De erelonen en kosten door Opus Vitae BV aan de Cliënt in rekening gebracht zijn betaalbaar binnen de vijftien (15) kalenderdagen vanaf de factuurdatum. Indien deze erelonen en kosten niet zijn betaald binnen vijftien (15) kalenderdagen vanaf de factuurdatum, wordt het verschuldigde bedrag automatisch en zonder kennisgeving vermeerderd met een nalatigheidsintrest van 12% per jaar, te rekenen vanaf de vervaldag tot op de dag van integrale betaling van het openstaande bedrag. In geval van aangetekende ingebrekestelling of gerechtelijke invordering wordt het verschuldigde bedrag met rente vermeerderd en met een forfaitaire bijkomende vergoeding van tien procent (10%) van het verschuldigde bedrag, met dien verstande dat de vermeerdering minimaal 100,00 EUR en maximaal 2.500,00 EUR bedraagt. Indien de Cliënt niet betaalt binnen voormelde betalingstermijn, kan Opus Vitae discretionair beslissen de opdracht geheel of gedeeltelijk op te schorten. Een en ander zonder aansprakelijk te zijn voor de schade die hierdoor ontstaat.

 11. Opus Vitae BV verzamelt en verwerkt persoonsgegevens in het kader van haar werking, diensten, cliëntenbeheer, boekhouding en netwerking (rechtsgronden: uitvoering overeenkomst, wettelijke verplichting en/of gerechtvaardigd belang). Persoonsgegevens worden enkel doorgegeven en bewaard voor zover en zo lang noodzakelijk voor deze doeleinden. De Cliënt heeft recht op inzage, verbetering, wissing en bezwaar, evenals om klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit. De Cliënt draagt de verantwoordelijkheid voor de juistheid van de persoonsgegevens die hij bezorgt en verbindt er zich toe de Algemene Verordening Gegevensbescherming na te leven ten aanzien van de personen van wie hij persoonsgegevens overmaakt. Voor meer informatie kan u contact opnemen via info@opusvitae.be.

 12. Indien één of meer bedingen van deze algemene voorwaarden ongeldig, nietig of onafdwingbaar zijn, dan tast dit de geldigheid en de afdwingbaarheid van de andere bedingen van deze algemene voorwaarden niet aan.